Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp điều chỉnh GCNĐKĐT)

Mẫu II.3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư – Áp dụng đối với trường hợp điều chỉnh theo Điều 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Nghị định 118/2015/NĐ-CP) CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT…