Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ

Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ

TÊN DOANH NGHIỆP ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……   THÔNG BÁO Về việc chào bán cổ phần riêng lẻ Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố   Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in…