Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Điều 36, Điều 39 Luật đầu tư)

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Điều 36, Điều 39 Luật đầu tư)

Mẫu II.2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp cấp GCNĐKĐT mới –Điều 36, Điều 39, Luật đầu tư) CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Mã số dự…