Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

TÊN DOANH NGHIỆP ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……   THÔNG BÁO Về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ…