Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ……, ngày ……tháng …… năm …… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch …………… Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………………… Giới tính: …. Sinh ngày: ….…