[vc_custom_heading text=”CÁC THỦ TỤC THỰC HIỆN” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23265fac” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-file-o” color=”sky” size=”xl” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tuvanvietluat.com.vn%2Fhuong-dan-thu-tuc-thanh-lap-moi-chi-nhanh-cong-ty.html|title:H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20chi%20nh%C3%A1nh%20c%C3%B4ng%20ty||”][vc_custom_heading text=”THÀNH LẬP MỚI” font_container=”tag:h3|font_size:16|text_align:center|color:%23265fac” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-exchange” color=”sky” size=”xl” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tuvanvietluat.com.vn%2Fthu-tuc-dang-ky-thay-doi-chi-nhanh-cong-ty.html|title:%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD%20thay%20%C4%91%E1%BB%95i%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20chi%20nh%C3%A1nh||”][vc_custom_heading text=”ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI” font_container=”tag:h3|font_size:16|text_align:center|color:%23265fac” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-pause” color=”sky” size=”xl” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tuvanvietluat.com.vn%2Fhuong-dan-tam-ngung-va-hoat-dong-tro-lai-cong-ty-tnhh-mtv.html|title:H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20t%E1%BA%A1m%20ng%E1%BB%ABng%20kinh%20doanh%20c%C3%B4ng%20ty%20TNHH%201%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn||”][vc_custom_heading text=”TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG” font_container=”tag:h3|font_size:16|text_align:center|color:%23265fac” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-ban” color=”sky” size=”xl” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tuvanvietluat.com.vn%2Fhuong-dan-giai-the-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien.html|title:H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20gi%E1%BA%A3i%20t%E1%BB%83%20c%C3%B4ng%20ty%20TNHH%201%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn||”][vc_custom_heading text=”CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG” font_container=”tag:h3|font_size:16|text_align:center|color:%23265fac” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-registered” color=”sky” size=”xl” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tuvanvietluat.com.vn%2Fhuong-dan-thong-bao-mau-con-dau-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien.html|title:H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20m%E1%BA%ABu%20con%20d%E1%BA%A5u%20c%C3%B4ng%20ty%20TNHH%201%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn||”][vc_custom_heading text=”THÔNG BÁO MẪU CON DẤU” font_container=”tag:h3|font_size:16|text_align:center|color:%23265fac” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-file-text” color=”sky” size=”xl” align=”center”][vc_custom_heading text=”VĂN BẢN PHÁP LUẬT” font_container=”tag:h3|font_size:16|text_align:center|color:%23265fac” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_custom_heading text=”LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23265fac” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-sun-o” color=”sky” size=”xl” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tuvanvietluat.com.vn%2Fchuyen-muc%2Fhuong-dan|||”][vc_custom_heading text=”TẤT CẢ” font_container=”tag:h3|font_size:16|text_align:center|color:%23265fac” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-user-circle” color=”sky” size=”xl” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tuvanvietluat.com.vn%2Fthu-tuc-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien.html|title:Th%E1%BB%A7%20t%E1%BB%A5c%20c%C3%B4ng%20ty%20TNHH%201%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn||”][vc_custom_heading text=”CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN” font_container=”tag:h3|font_size:16|text_align:center|color:%23265fac” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-slideshare” color=”sky” size=”xl” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tuvanvietluat.com.vn%2Fthu-tuc-doanh-nghiep-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien.html|title:Th%E1%BB%A7%20t%E1%BB%A5c%20c%C3%B4ng%20ty%20TNHH%202%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn||”][vc_custom_heading text=”CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN” font_container=”tag:h3|font_size:16|text_align:center|color:%23265fac” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-users” color=”sky” size=”xl” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tuvanvietluat.com.vn%2Fthu-tuc-doanh-nghiep-cong-ty-co-phan.html|title:Th%E1%BB%A7%20t%E1%BB%A5c%20c%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n||”][vc_custom_heading text=”CÔNG TY CỔ PHẦN” font_container=”tag:h3|font_size:16|text_align:center|color:%23265fac” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-handshake-o” color=”sky” size=”xl” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tuvanvietluat.com.vn%2Fthu-tuc-doanh-nghiep-cong-ty-hop-danh.html|title:Th%E1%BB%A7%20t%E1%BB%A5c%20c%C3%B4ng%20ty%20h%E1%BB%A3p%20danh||”][vc_custom_heading text=”CÔNG TY HỢP DANH” font_container=”tag:h3|font_size:16|text_align:center|color:%23265fac” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-user” color=”sky” size=”xl” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tuvanvietluat.com.vn%2Fthu-tuc-doanh-nghiep-cong-ty-tu-nhan.html|title:Th%E1%BB%A7%20t%E1%BB%A5c%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n||”][vc_custom_heading text=”DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN” font_container=”tag:h3|font_size:16|text_align:center|color:%23265fac” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-user-circle-o” color=”sky” size=”xl” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tuvanvietluat.com.vn%2Fthu-tuc-doanh-nghiep-ho-kinh-doanh-ca-the.html|title:Th%E1%BB%A7%20t%E1%BB%A5c%20h%E1%BB%99%20kinh%20doanh%20c%C3%A1%20th%E1%BB%83||”][vc_custom_heading text=”HỘ KINH DOANH CÁ THỂ” font_container=”tag:h3|font_size:16|text_align:center|color:%23265fac” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-building-o” color=”sky” size=”xl” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tuvanvietluat.com.vn%2Fthu-tuc-doanh-nghiep-chi-nhanh-cong-ty.html|title:Th%E1%BB%A7%20t%E1%BB%A5c%20chi%20nh%C3%A1nh%20c%C3%B4ng%20ty||”][vc_custom_heading text=”CHI NHÁNH” font_container=”tag:h3|font_size:16|text_align:center|color:%23265fac” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-globe” color=”sky” size=”xl” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tuvanvietluat.com.vn%2Fthu-tuc-doanh-nghiep-van-phong-dai-dien.html|title:Th%E1%BB%A7%20t%E1%BB%A5c%20v%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20c%C3%B4ng%20ty||”][vc_custom_heading text=”VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN” font_container=”tag:h3|font_size:16|text_align:center|color:%23265fac” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-map-marker” color=”sky” size=”xl” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tuvanvietluat.com.vn%2Fthu-tuc-doanh-nghiep-dia-diem-kinh-doanh.html|title:Th%E1%BB%A7%20t%E1%BB%A5c%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20%C4%91i%E1%BB%83m%20kinh%20doanh||”][vc_custom_heading text=”ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH” font_container=”tag:h3|font_size:16|text_align:center|color:%23265fac” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-sitemap” color=”sky” size=”xl” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tuvanvietluat.com.vn%2Fthu-tuc-to-chuc-lai-doanh-nghiep.html|title:Th%E1%BB%A7%20t%E1%BB%A5c%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20l%E1%BA%A1i%20doanh%20nghi%E1%BB%87p||”][vc_custom_heading text=”TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP” font_container=”tag:h3|font_size:16|text_align:center|color:%23265fac” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-exclamation-triangle” color=”sky” size=”xl” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tuvanvietluat.com.vn%2Fluu-y-khi-thanh-lap-doanh-nghiep.html|title:L%C6%B0u%20%C3%BD%20khi%20th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20doanh%20nghi%E1%BB%87p||”][vc_custom_heading text=”CÁC LƯU Ý KHÁC” font_container=”tag:h3|font_size:16|text_align:center|color:%23265fac” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_custom_heading text=”BẢNG GIÁ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23265fac” use_theme_fonts=”yes”]

 

GÓI SIÊU TIẾT KIỆM

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, mã số thuế.
 2. Khắc dấu tròn doanh nghiệp
 3. Điều lệ công ty, sổ thành viên/cổ đông sáng lập
 4. Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp
950K

GÓI CƠ BẢN

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, mã số thuế.
 2. Khắc dấu tròn doanh nghiệp
 3. Điều lệ công ty, sổ thành viên/cổ đông sáng lập
 4. Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp
 5. Thông báo mẫu dấu
1.290K

GÓI A

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, mã số thuế.
 2. Khắc dấu tròn doanh nghiệp
 3. Điều lệ công ty, sổ thành viên/cổ đông sáng lập
 4. Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp
 5. Thông báo mẫu dấu
 6. Mở tài khoản ngân hàng
 7. Thông  báo tài khoản ngân hàng doanh nghiệp
 8. Đăng ký nộp thuế điện tử theo quy định của nhà nước
 9. Kê khai và nộp tờ khai thuế môn bài
 10. Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu
 11. Hỗ trợ thiết kế, in ấn và sử dụng hóa đơn
 12. Giảm 10% dịch vụ chữ ký số (thời hạn 03 năm)
2.390K

GÓI B

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, mã số thuế.
 2. Khắc dấu tròn doanh nghiệp
 3. Điều lệ công ty, sổ thành viên/cổ đông sáng lập
 4. Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp
 5. Thông báo mẫu dấu
 6. Mở tài khoản ngân hàng
 7. Thông  báo tài khoản ngân hàng doanh nghiệp
 8. Đăng ký nộp thuế điện tử theo quy định của nhà nước
 9. Kê khai và nộp tờ khai thuế môn bài
 10. Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu
 11. Hỗ trợ thiết kế, in ấn và sử dụng hóa đơn
 12. Nộp và nhận đề nghị áp dụng phương pháp tính thuế
 13. Nộp và nhận đề nghị in hóa đơn
 14. Nộp thông báo phát hành hóa đơn (không bao gồm phí in ấn)
 15. Tư vấn riêng về luật doanh nghiệp, thuế, … (theo yêu cầu)
 16. Giảm 15% dịch vụ chữ ký số (thời hạn 03 năm)
3.490K

GÓI C

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, mã số thuế.
 2. Khắc dấu tròn doanh nghiệp
 3. Điều lệ công ty, sổ thành viên/cổ đông sáng lập
 4. Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp
 5. Thông báo mẫu dấu
 6. Mở tài khoản ngân hàng
 7. Thông  báo tài khoản ngân hàng doanh nghiệp
 8. Đăng ký nộp thuế điện tử theo quy định của nhà nước
 9. Kê khai và nộp tờ khai thuế môn bài
 10. Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu
 11. Hỗ trợ thiết kế, in ấn và sử dụng hóa đơn
 12. Nộp và nhận đề nghị áp dụng phương pháp tính thuế
 13. Nộp và nhận đề nghị in hóa đơn
 14. Nộp thông báo phát hành hóa đơn (không bao gồm phí in ấn)
 15. Tư vấn riêng về luật doanh nghiệp, thuế, … (theo yêu cầu)
 16. Hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ khi cơ quan thuế tới kiểm tra lần đầu.
 17. In 03 quyển hóa đơn GTGT cho doanh nghiệp và tặng kèm 01 dấu chức danh
 18. Hỗ trợ kê khai thuế quý đầu cho doanh nghiệp
 19. Miễn phí dịch vụ chữ ký số (thời hạn 03 năm)
5.990K

GÓI THƯƠNG GIA

Đây là dịch vụ đàm phán của chúng tôi. Với dịch vụ này, quý khách hàng sẽ được hỗ trợ tối đa tất cả các dịch vụ theo yêu cầu của quý khách hàng. Các dịch vụ chúng tôi hỗ trợ bao gồm:

 1. Tất cả các thủ tục liên quan đến thành lập doanh nghiệp
 2. Gói thiết kế thương hiệu
 3. Gói thiết kế nhận diện văn phòng
 4. Gói kế toán – Thuế, chữ ký số, hóa đơn
 5. Bộ con dấu tròn, dấu chức danh
 6. Tư vấn Luật doanh nghiệp, kế toán, thuế và các vấn đề liên quan khác.
 7. Dịch vụ hoàn hảo

Ngoài ra, với dịch vụ này quý khách hàng sẽ được chúng tôi phục vụ theo yêu cầu riêng của khách hàng. Chúng tôi sẽ có báo giá cụ thể cho từng gói dịch vụ quý khách hàng lựa chọn.

CALL

>>>HOTLINE: 0973 826 829 <<<

banner thành lập doanh nghiệp