quy định về người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp nhà nước.

quy định về người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp nhà nước.