Thành lập công ty TNHH 1 thành viên cần bao nhiêu vốn

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên cần bao nhiêu vốn