Nhân viên kế toán làm gì khi doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán bên ngoài?

Nhân viên kế toán làm gì khi doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán bên ngoài?