Doanh nghiệp không nhất thiết phải trả lương tháng 13 cho người lao động?

Doanh nghiệp không nhất thiết phải trả lương tháng 13 cho người lao động?