Thứ trưởng Lê Quý Vương. Ảnh: Bá Đô

Thứ trưởng Lê Quý Vương. Ảnh: Bá Đô