Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: Hữu Công

Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: Hữu Công