Mẫu giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH một thành viên

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————— GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Mã số doanh nghiệp: ………………. Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm………