Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tạm ngừng kinh doanh là quyền của mỗi doanh nghiệp. Việc lựa chọn thời điểm tạm ngừng tùy thuộc vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải gửi thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh tới cơ quan chức năng chậm nhất là trước 15 ngày (nửa tháng) trước khi chính thức tạm ngừng…