Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT

Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/2016/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÁC BIỂU MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI THEO NGHỊ ĐỊNH 96/2015/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG…

Nghị định số 98/2014/NĐ-CP

Nghị định số 98/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ Số: 98/2014/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế __________________…