Điều kiện thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Established branch office in Vietnam Doanh nghiệp nước ngoài, thương nhân nước ngoài được thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam để hoạt động kinh doanh. Cụ thể, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (gọi tắt là “Chi nhánh”) là đơn vị trực thuộc của thương nhân…